Studium uwarunkowań w Ogrodzieńcu

W Ogrodzieńcu trwają prace nad zmianami w studium zagospodarowania przestrzennego. Każdy mieszkaniec i każda organizacja może w tym czasie wnosić swoje uwagi do studium. Jako Stowarzyszenie przekazaliśmy na ręce burmistrza Ogrodzieńca nasze uwagi.

 

Wnosimy o:

  1. Zakaz ustanawiania obszarów górniczych i terenów górniczych dla kopalń podziemnych cynku i ołowiu oraz zakaz lokalizacji wyjść upadowych na terenie całej gminy w tym w szczególności oznaczonych PU,PGU i PG.
  2. Zakaz realizacji przedsięwzięć, prowadzących do obniżenia poziomu wód podziemnych na terenie całej gminy. Postulat wynika ze względu na zagrożenie dla stabilności geotechnicznej obecnie istniejących obiektów produkcyjnych, mieszkalnych i infrastrukturalnych, itp.
  3. Zakaz realizacji przedsięwzięć, prowadzących do obniżenia poziomu wód powierzchniowych, zaniku cieków wodnych oraz tworzenia lejów depresji na terenie gminy. Postulat wynika z ochrony zasobów wód, z których korzysta ludność, rolnictwo i gospodarka powiatu zawierciańskiego.
  4. Zakaz realizacji przedsięwzięć polegających na przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne pochodzących z wydobycia i przetwórstwa rud cynku i ołowiu.
  5. Zakaz lokowania stawów osadczych, miejsc czasowego magazynowania oraz składowisk odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne pochodzących z wydobycia i przetwórstwa rud cynku i ołowiu.
  6. Zakaz lokowania przedsięwzięć mogących powodować osiadanie gruntu o więcej niż 0,01 metra.
  7. Zakaz lokowania na terenach PU, PG, PGU części naziemnej kopalń podziemnych eksploatujących metale.