WNIOSEK DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRRZENNEGO

Jeszcze do końca czerwca można zgłaszać wnioski o zmiany w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Przestrzennego do Marszałka Województwa Śląskiego. Poniżej przedstawiamy wzór z propozycjami zmian do zapisania. Można je przesyłać na adres:  plan@slaskie.pl

 

Zawiercie, dnia 25 czerwca 2019 r.

Sz. P.

Jakub Chełstowski

Marszałek Województwa Śląskiego

Biuro ds. Planowania Przestrzennego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

UWAGI I WNIOSKI

DO ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2020+

             W związku z przystąpieniem do sporządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+, stosownie do uchwały Nr VI/5/3/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 lutego 2019, o czym w swoim obwieszczeniu zawiadamiał Marszałek Województwa Śląskiego, wnoszę o wzięcie pod szczególną uwagę walorów krajobrazowych i przyrodniczych powiatu zawierciańskiego, którego położenie wyznacza unikalna rzeźba terenu, występowanie malowniczych i niezwykłych form przyrodniczych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wapienne podłoże, zróżnicowanie gleb i specyficzne warunki klimatyczne sprawiają, że nigdzie w Polsce nie znajdujemy obok siebie zbiorowisk roślinnych tak skrajnie różniących się pod względem florystycznym i ekologicznym.

W granicach Powiatu Zawierciańskiego położona jest część Parku krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Do obszarów szczególnie chronionych należy pięć rezerwatów (Góra Chełm, Smoleń, Góra Zborów, Ruskie Góry, Kępina). W powiecie występuje wiele gatunków roślin oraz zwierząt podlegających całkowitej bądź częściowej ochronie.

            Powiat Zawiercie jest bez wątpienia częścią zielonych płuc województwa śląskiego dzięki powyższym walorom prężnie rozwija się tu turystyka piesza i rowerowa.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę o uwzględnienie w zmianie Planu poniżej wymienionych uwag:

 

1.   Zakazu ustanawiania obszarów górniczych i terenów górniczych dla kopalń podziemnych rud, kopalin, surowców mineralnych, metali, w tym w szczególności rud cynku i ołowiu oraz zakazu lokalizacji wyjść upadowych na terenie całego powiatu zawierciańskiego, w tym w szczególności oznaczonych PU, PGU i PG.

2.   Zakazu realizacji przedsięwzięć, prowadzących do obniżenia poziomu wód podziemnych na terenie całego powiatu zawierciańskiego. Postulat ten wynika z możliwego zagrożenia dla stabilności geotechnicznej obecnie istniejących obiektów produkcyjnych, mieszkalnych i infrastrukturalnych, itp.

3.   Zakazu realizacji przedsięwzięć, prowadzących do obniżenia poziomu wód powierzchniowych, zaniku cieków wodnych oraz tworzenia lejów depresyjnych na terenie całego powiatu zawierciańskiego. Postulat ten wynika z potrzeby ochrony zasobów wód, z których korzysta ludność, rolnictwo i gospodarka powiatu zawierciańskiego.

4.   Zakazu realizacji przedsięwzięć polegających na przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne a pochodzących z wydobycia i przetwórstwa kopalin, w tym w szczególności rud cynku i ołowiu na terenie całego powiatu zawierciańskiego.

5.   Zakazu lokowania stawów osadczych, miejsc czasowego magazynowania oraz składowisk odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne a pochodzących z wydobycia i przetwórstwa kopalin, w tym w szczególności rud cynku i ołowiu na terenie całego powiatu zawierciańskiego.

6.   Zakazu lokowania przedsięwzięć mogących powodować osiadanie gruntu o więcej niż 0,01 metra na terenie całego powiatu zawierciańskiego.

7.   Zakazu lokowania na terenach PU, PG, PGU części naziemnej kopalń podziemnych eksploatujących rudy, kopaliny, surowce mineralne, metale na terenie całego powiatu zawierciańskiego.

Dbałość o środowisko jako dobro wspólne i co należy podkreślić bardzo trudno odnawialne powinno być priorytetem przy sporządzaniu zmian do wyżej wymienionego Planu. Należy mieć również na uwadze nie tylko dzień dzisiejszy, ale także przyszłość i dobro przyszłych pokoleń, które będą mieszkać w naszym regionie i na które oddziaływać będą  dzisiejsze decyzje władz wojewódzkich i Pana, Panie Marszałku.

Z poważaniem mieszkańcy powiatu zawierciańskiego.

Imię i nazwisko,                              adres zamieszkania,                                               podpis,