RZETELNA INFORMACJA CZY KAMPANIA REKLAMOWA

Informacje przekazywane przez firmę Rathdowney Polska do centrali firmy w Kanadzie, a następnie publikowane oficjalnie na giełdzie w Toronto, wyglądają zupełnie inaczej, niż te, które Rathdowney rozpowszechnia w Polsce. Jedne są rzetelną informacją, w której przedstawia się negatywne skutki wydobycia rud cynku i ołowiu, drugie – reklamą przedsięwzięcia, która ma w mieszkańcach regionu zawierciańskiego wzbudzić potrzebę nowych miejsc pracy i jakichś wielkich pieniędzy, wpływających do budżetu gminy, która zgodzi się na wybudowanie kopalni.

Prawo obowiązujące w Polsce, Unii Europejskiej i rozwiniętych krajach świata, w tym w Kanadzie, zobowiązuje przedsiębiorców do udzielania szerokiej i rzetelnej informacji lokalnej społeczności. Informacja ta ma pokazać wszystkie zagrożenia i uciążliwości, jakie pojawią się w środowisku na wiele lat, aby ludzie mogli podjąć decyzję czy zgadzają się na warunki przedsiębiorcy czy nie. W Polsce ważne dane przedsiębiorca ma obowiązek przedstawić w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Przed wydaniem decyzji administracyjnej podlega on konsultacjom z lokalną społecznością. Raport musi się znaleźć w gminie i jest dostępny dla wszystkich mieszkańców i organizacji społecznych, które mogą składać swoje uwagi i opinie lub sprzeciwy. W przypadku braku zgody mieszkańców na realizację inwestycji, przedsiębiorca ma małe szanse na jej zrealizowanie wbrew lokalnej społeczności.

 

Tak robią rzetelne firmy

Przepisy zostały wprowadzone właśnie dlatego, żeby ludzie mogli sami podejmować decyzję o warunkach życia dla siebie i przyszłych pokoleń. Aby robili to na podstawie rzetelnej wiedzy o konsekwencjach jakie ich czekają. Prowadzenie takiego jawnego postepowania jest znacznym utrudnieniem dla przedsiębiorcy, szczególnie gdy inwestycja narusza interesy mieszkańców i wprowadza niekorzystne zmiany, których nie da się odwrócić. Ale tak postępują rzetelne przedsiębiorstwa.

Doskonałym przykładem, jak to działa, jest fiasko polskiej inwestycji AJAX w Kanadzie w rejonie  miasta Kamploos, gdzie mieszkańcy odrzucili plany budowy kopalni złota i miedzi. Urzędy lokalne, a następnie rząd kanadyjski odmówili ostatecznie w grudniu 2017 r. zgody na prowadzenie inwestycji, nie udzielając certyfikatu środowiskowego. Jako podstawę braku zgody wskazano między innymi problemy z wodą, jakie tworzą kopalnie oraz negatywny pływ kopalni na życie lokalnych społeczności.

 

Świecidełka dla zawiercian

Część przedsiębiorców, aby ominąć takie problemy, ucieka się do wprowadzania w błąd ludzi, prowadząc w rzeczywistości jedynie kampanie reklamową, zamiast udzielać rzetelnych informacji. Takim przykładem jest firma Kanadyjska Rathdowney, która planuje w rejonie Zawiercia kopalnię cynku i ołowiu. Firma zna reguły gry z mieszkańcami, które obowiązują i w Kanadzie i w Polsce. Jednak dotychczas nie dostarczyła mieszkańcom żadnych konkretnych danych, dotyczących wpływu budowy kopalni na środowisko i życie ludzi. Każda wypowiedź pracowników RTH jest przykładem zastępowania reklamą niewygodnych dla firmy danych i wprowadzania ludzi w błąd sloganami. Jednocześnie w Kanadzie firma ta pokazuje te niewygodne dane w raporcie złożonym na giełdzie w Toronto. Jednak pytania zadawane w Polsce przez mieszkańców i radnych pozostają bez odpowiedzi. RTH zakłada, że ma do czynienia z nieświadomym społeczeństwem i podobnie, jak Hiszpanie podbijając ludy Ameryki, myśli, że da się ludzi przekonać „świecidełkami”. Współczesną formą owych „świecidełek” jest kuszenie mieszkańców miejscami pracy. Ale brak przy tym dopowiedzenia, że kadrę kierowniczą będą tworzyli Irlandczycy, a zatrudnienie pod ziemią znajdą wykwalifikowani górnicy z Zagłębia i Śląska. Cała ta gra z mieszkańcami jest prowadzona  przy wykorzystaniu autorytetu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, choć AGH nie potwierdza, że współpracuje z RTH.

 

 

Aby nie być gołosłownym, poniżej wybrane przykłady mijania się z prawdą i ukrywania przed społeczeństwem istotnych informacji przez RTH:

Informacje pojawiające się w Polsce Informacje pojawiające się w Kanadzie
lub opracowaniach naukowych
WODA
W ramach wstępnych prac planistycznych staramy się w chwili obecnej ustalić, w jaki sposób można wybudować w tym regionie nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię, włączając w to również perspektywę zdrowia społeczności i ochronę wód. – tekst zamieszczony na stronie internetowej www.projektolza.com „dopływ wody do kopalni (…) w okresie eksploatacji kopalni wynosi do 115 m3/min” (60 mln. m3/rok). Raport dla giełdy w Toronto –  rozdziału 1.16.2.3.

„Lej depresji dla poziomu triasowego w ciągu 5 lat będzie sięgał 7 km od złoża, poziom wód może obniżyć się w studniach średnio o 22m” – (strona 234 Raportu). Wg rozdziału 16.13.8.1.

POWIETRZE
Czy kopalnia będzie miała wpływ na zanieczyszczenie powietrza? W nowoczesnych kopalniach cynku i ołowiu wstępne procesy przeróbcze są realizowane pod ziemią. Oznacza to, że jakikolwiek wpływ działalności kopalni na jakość powietrza jest zminimalizowany w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.  – Prospekt Rathdowney z maja 2018 Źródłem emisji pyłowej do powietrza będą:

– rozdrobnione do 90 µ pyły rud Zn-Pb w procesach transportu, przesypywania, wentylacji,

– transport odpadów, zapylenie wtórne z powierzchni składowisk i wyschniętych obrzeży osadników tzw. plaż

ZATRUDNIENIE
Inwestycja może umożliwić bezpośrednie, stabilne i dobrze płatne zatrudnienie dla 450 osób, a dodatkowo, pośrednio, nawet dla 5000 osób. Korzyści ekonomiczne dla społeczności to m.in. dobrze płatne miejsca pracy – Prospekt Rathdowney z maja 2018 Z informacji zawartej w raporcie wykonanym dla firmy Rathdowney i przedstawionym na Giełdzie w Toronto wynika, że kadrę kierowniczą będą stanowić Irlandczycy, a pod ziemią będą pracować wykwalifikowani górnicy ze Śląska i Zagłębia.
PODATKI
Jestem przekonany, że planowana inwestycja Rathdowney przyniesie szereg korzyści dla mieszkańców, będzie też partnerem i katalizatorem dla rozwoju lokalnych firm (…) To także szereg opłat na rzecz budżetu gmin: podatek od nieruchomości gruntowych zajmowanych pod działalność gospodarczą, podatki od budynków i instalacji górniczych, opłaty eksploatacyjne, opłaty za korzystanie ze środowiska. www.zawierciiańskie.plRobert Koński, Prezes Rathdowney Polska Sp. z o.o. Przedsiębiorstwa górnicze zwalniane są z licznych opłat i podatków. Nowa Ustawa o strefach ekonomicznych dopuszcza zwolnienie z podatku tego typu przedsiębiorstwa na 10-15 lat co najmniej.

Zatrudniani pracownicy i firmy będą płacić podatki w miejscach swojego zameldowania, a nie w Zawierciu, Łazach, Ogrodzieńcu czy Porębie.