KTO WYDAJE ZGODĘ NA BUDOWĘ KOPALNI?

W III kwartale tego roku poznamy lokalizację kopalni cynku i ołowiu z zakładem przetwarzania m.in. w procesie flotacji (20 ha) oraz składowisk z osadnikiem na odpady poflotacyjne (150 ha). Tak w marcu zadeklarował prezes Rathdowney Polska sp. z o.o. Robert Koński na sesji Rady Powiatu w Zawierciu. Firma bierze pod uwagę Ogrodzieniec i Łazy.

Wybór nie jest przypadkowy. To gminy zadłużone, które histerycznie szukają rozwiązania dla problemów finansowych. Przymykają przy tym oczy na konsekwencje, które mogą towarzyszyć zgodzie na budowę kopalni na ich terenie. I nie tylko chodzi o degradację środowiska, ale także o pogorszenia kondycji finansowej gospodarstw indywidualnych, jak i całego powiatu.

Dziś w dokumentach planistycznych (studium uwarunkowań, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego): Zawiercia, Łaz, Ogrodzieńca i Poręby nie ma miejsca, w którym można zgodnie z prawem zlokalizować kopalnię. Wymaga to zmiany ustalonego wcześniej zagospodarowania przestrzennego gmin. Decyzja ta leży w rękach władz samorządowych, które mogą umożliwić realizację tej inwestycji lub jej odmówić. Burmistrzowie Łaz i Ogrodzieńca deklarują, że to mieszkańcy zdecydują  w referendum o budowie kopalni.

Przepisy precyzyjnie określają ten proces:

     
Początek procesu Rada gminy podejmuje UCHWAŁĘ
o przystąpieniu do sporządzania studium
 
Kto jest stroną postępowania:
– każdy, kto udowodni oddziaływanie inwestycji na jego interesy (gminy, firmy, stowarzyszenia, osoby prywatne)
Co można zrobić?

składać wnioski,

uczestniczyć w dyskusji publicznej
nad projektem,

wnosić do niego uwagi,

W terminie  co najmniej 21 dni
Kto opiniuje wnioski?   komisja architektoniczno-urbanistyczna

starosta powiatowy,

gminy sąsiadujące,

wojewódzki konserwator zabytków,

wojewódzki inspektor sanitarny,

regionalny dyrektor ochrony środowiska,

inne organy (m.in. wojska, ochrony granic, bezpieczeństwa państwa, nadzoru górniczego, administracji geologicznej).

 
Kto uzgadnia zarząd województwa  
Kto uchwala dokument rada gminy Uchwałą przyjmuje dokument.  

Uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mają podobny przebieg.

Od władz gminy zależy, czy zaprosi mieszkańców do wyrażenia zgody na proponowane zmiany, organizując referendum. Zgodnie z przedstawioną w tabelce procedurą, takiego obowiązku nie ma.

Od listopada 2008 roku konieczne jest również przeprowadzenie strategicznej oceny i opracowania przez inwestora oddziaływania na środowisko.

Decydując się na zaproszenie firmy do inwestowania w gminie należy pamiętać, że:

Powiązania kapitałowe spółki Jedynym wspólnikiem Rathdowney Polska Sp. z o.o. jest Rathdowney Resources (Luxemburg) S.A.R.L., należący do kanadyjskiej spółki  Rathdowney Resourcas Ltd. Zajmuje się ona przygotowaniem projektów górniczych w celu ich korzystnego zbycia.
Sytuacja finansowa Firma nie ma funduszy na budowę kopalni za 1 mld. zł – jej aktywa nie przekraczają 1% tej kwoty. Firma poszukuje inwestora, dla którego najistotniejszy jest zysk a nie deklaracje RTH.

Skutki działania kopalni

Zatrudnienie W naszym regionie nie ma górników ani firm obsługujących ten sektor.

Firma będzie korzystać z pracowników z rejonu olkuskiego i Zagłębia. Irlandczycy mają stanowić dozór kopalni.

Jednocześnie znikną producenci napojów, zdrowej żywności, firmy turystyczne i zależne od dostępu do wody o odpowiednich parametrach

Podatki – np. PIT Pracownicy kopalni będą płacili podatki w swoim miejscu zamieszkania, a nie w Łazach czy Ogrodzieńcu, natomiast podatki z firm, które przestaną istnieć nie wpłyną do budżetu tych gminy.
Podatki    kopalni korzystają z licznych zwolnień podatkowych

10 czerwca br. uchwalono ustawę zwalniającą  kopalnie z płacenia podatków przez 10-15 lat.

Gmina może liczyć na opłatę eksploatacyjną 1,28 zł/ tonę rudy – 40% zabierze NFOŚiGW, pozostałą kwotą podzielą się proporcjonalnie wszystkie gminy, na terenie których jest złoże.

 

Prognozowane koszty – czy gmina jest na nie przygotowana?

Odszkodowania wypłacane przez gminę, która zmieniła miejscowy przestrzenny plan zagospodarowania W przypadku ograniczenia praw przy korzystaniu z działki oraz spadku jej wartości,  Gmina będzie zobowiązana do wypłacenia  odszkodowania lub wykupu nieruchomości Czy Łazy i Ogrodzieniec oszacowała koszty odszkodowań?
Przywrócenie dostępu do wody
o odpowiednich parametrach
po zaprzestaniu wydobycia w kopalni
Zniknie woda w studniach nad złożem, obniży się średnio o 22 m woda w studniach nad lejem depresji (wg Raportu RTH promień leja wyniesie 7 km od złoża już w ciągu 5 pierwszych lat). Po zakończeniu wydobycia podnosząca się woda skazi nieodwracalnie te studnie

 

Czy Łazy i Ogrodzieniec  wykonały ocenę ryzyka, oszacował koszty modernizacji wodociągów, gdy pojawią się problemy z wodą po zakończeniu eksploatacji?

W rejonie olkuskim koszt  modernizacji sieci wodno-ściekowej wynosi 206 mln. zł.

Nadzór nad składowiskiem i osadnikiem szlamów poflotacyjnych Gmina musi przez 30 lat od zaprzestania składowania – badać, oczyszczać złoże. Ponosi opłaty i kary, koszty napraw i konserwacji Czy Łazy i Ogrodzieniec oszacowała koszty nadzoru i zabezpieczenia składowisk i osadników  przed zerwaniem tam, skażeniem gruntu i wód gruntowych?
Nadzór nad obiektami i infrastrukturą Usuwanie szkód w budynkach, drogach, torach, wodociągach, gazociągach w ościennych gminach, które udowodnią, że to wina kopalni.

 

Czy Łazy i Ogrodzieniec oszacowały koszty usuwania szkód w budynkach i infrastrukturze liniowej?
Inwestor jest zobowiązany do usuwania ze środowiska zanieczyszczeń Rathdowney proponuje po eksploatacji stworzyć z  kopalni zabytek – dlatego koszt jej zamknięcia szacuje na 15 mln. zł (dla porównania likwidacja kopalni Pomorzany ma kosztować 142 mln. zł)

 

Czy Łazy i Ogrodzieniec przeprowadziły oszacowanie kosztów utrzymania obiektów, pompowania wód pokopalnianych (1 godzinna przerwa powoduje zalanie kopalni), wartość opłat i kar?
Zmiana modelu zatrudnienia Inwestor w Raporcie Technicznym szacuje wydobycie na 8 lat Czy przeanalizowano ile osób w gminie posiada kwalifikacje pozwalające na ich zatrudnienie w kopalni, a ile utraci źródło dochodów z powodu zmian w formach gospodarowania?

 

 

Uruchomienie kopalni w którejkolwiek z gmin będzie stanowiło zagrożenie dla mieszkańców regionu, środowiska oraz funkcjonowania podmiotów gospodarczych zależnych od dostępu do wody. To także zagrożenie finansowe dla pozostałych gmin zawierciańskich, zmuszonych za kilka – kilkanaście lat do ponoszenia kosztów  przywrócenia do stanu akceptowalnego przede wszystkim gospodarki wodno-ściekowej

 

Firma Rathdowney nie opublikowała żadnych badań,  ale twierdzi, że inwestycja nie będzie stwarzać żadnych zagrożeń dla zdrowia człowieka, środowiska i podmiotów gospodarczych. Zupełnie co innego wynika z powszechnie znanych faktów o tego typu działalności, raportu technicznego opublikowanego na kanadyjskich stronach Rathdowney, czy naukowych opracowań.

 

W perspektywie budowy obwodnicy, bezpośredniego połączenia kolejowego z lotniskiem w Pyrzowicach, 3 stref ekonomicznych – region gwarantuje sobie rozwój gospodarczy, nowe miejsca pracy – bez zaburzania strategii rozwoju powiatu i ingerencji w obecny stan środowiska naturalnego.

Wprowadzenie do aglomeracji zawierciańskiej zamieszkiwanej przez 120 tys. mieszkańców kopalni cynku i ołowiu o głębokości wyrobisk 60 – 200 m pod powierzchnią, spowoduje nieodwracalne szkody dla środowiska i zejście z wybranej drogi rozwoju gospodarczego.